Громадська організація “Асоціація онкологів Поділля”

Повна назва: Громадська організація  “Асоціація онкологів Поділля”.

Скорочена  назва: ГО Асоціація онкологів Поділля.

Англійською мовою повна назва: Non-governmental organization “Association of oncologists of Podillya”.

Англійською мовою скорочена назва: NGO Association of oncologists of Podillya.

Статут ГО Асоціація онкологів Поділля

Засідання ГО Асоціація онкологів Поділля

Засідання 2015-2017 рр

Громадська організація “Асоціація онкологів Поділля” (далі – Асоціація) – громадське об’єднання, створене на принципах добровільності та спільності інтересів її членів.

Асоціація об’єднує на основі єдності інтересів та за професійною ознакою громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, професійна діяльність яких пов’язана з питаннями в галузі онкології, для реалізації спільної мети та завдань.

Асоціація створена і здійснює свою діяльність на демократичних засадах і принципах у повній відповідності до Конституції України, Закону України “Про громадські об’єднання” та діючого статуту.

Асоціація поширює свою діяльність на територію України.

Метою діяльності Асоціації є – здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, соціальних, культурних, та інших інтересів. Сприяння вдосконаленню теоретичних знань та практичних навичок у галузі медицини – онкології. Підвищення кваліфікації лікарів відповідно до державних та міжнародних стандартів. Об’єднання зусиль її членів для задоволення та захисту своїх законних інтересів, сприяння створенню оптимальних умов для всебічного їх розвитку, максимальної реалізації творчого потенціалу і соціально-правового захисту спеціалістів, зайнятих у галузі охорони здоров’я – онкології, які беруть активну участь у розробці питань діагностики, профілактики та лікування розповсюджених захворювань людини.

Основні завдання Асоціації:

  1. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації лікарів шляхом залучення їх до участі в освітніх профільних програмах у форматі науково-практичних конференцій, симпозіумів, стажувань, конгресів, з’їздів, участі у проведенні клінічних досліджень, навчання на робочих місцях, курсах підвищення кваліфікації, тісного співробітництва з медичними працівниками різних суміжних спеціальностей.
  2. Сприяння Міністерству охорони здоров’я, Департаменту охорони здоров’я обласної держадміністрації у виконанні директивних рішень з питань організації онкологічної допомоги населенню України.
  3. Сприяння науковій розробці пріоритетних для України проблем медичної галузі.
  4. Активна участь у поширені знань з профілактики захворювань людини, модифікації способу життя серед населення.
  5. Виконання статутних завдань Асоціація, згідно з чинним законодавством.
  6. Підтримання зв’язків з державними установами і громадськими об’єднаннями з питань спільного проведення заходів, що відповідають статутним завданням Асоціації.
  7. Прийняття участі у розробці, обговоренні і винесенні на затвердження нормативних документів, які регламентують діяльність лікарів різних спеціальностей в питаннях надання онкологічної допомоги.
  8. З метою підвищення кваліфікації своїх членів Асоціація організовує та приймає участь у проведенні з’їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, наукових засідань, учбових циклів, курсів і шкіл фахівців, виставок, організованих як органами державної влади, так і громадськими об’єднаннями, як в Україні, так і за кордоном.
  9. Організовує конкурси наукових робіт і практичних розробок членів Асоціації, заохочує тих, що відзначилися, грамотами, почесними знаками. Сприяє організації освітніх заходів серед студентів, лікарів-інтернів.
  10. Проводить аналіз, узагальнення результатів наукових досліджень, активно сприяє впровадженню в практику охорони здоров’я, за фахом – онкологія, передового досвіду й нових досягнень науки й техніки.
  11. Видає свій журнал (або тісно співпрацює з вже існуючими журналами), затверджує редколегію та редакційну раду журналу (або вносить рекомендації щодо введення своїх фахівців до редакції відповідних журналів), заслуховує доповіді про їх роботу, організує рецензування робіт, готує до видання тези, матеріали й документи з’їздів, конференцій, симпозіумів й пленумів Асоціації, а також рекомендує до видання наукові та науково-популярні праці окремих членів Асоціації.
  12. Забезпечує професійну, юридичну, консультативну допомогу та соціально-правовий захист членів Асоціації.
  13. Бере участь у роботі міжнародних та національних медичних форумів.
  14. Вільно поширює інформацію про свою діяльність.

Реквізити:

ГО Асоціація онкологів Поділля

р/р 26005000122704

філія АТ «Укрексімбанк» в м. Вінниця

МФО банку: 302429

код отримувача: 39577111

Голова правління асоціації – головний лікар ВОКОД, к.мед.н. Шамрай В.А.